วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธาน
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระโอวาท ความว่า กิจการลูกเสือ มีหลักการและวิธีการที่ดี ในการฝึกหัดพัฒนาเยาวชน ให้มีคุณความดีประการต่าง ๆ
เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความเข้มแข็งอดทน ความรู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น
ดังนั้น การที่เหล่าลูกเสือทั้งปวงมาชุมนุมในพิธีนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่นอกจากจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดง
ความจงรักภักดีต่อพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติแล้ว ยังจะได้ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
อันก่อให้เกิดความสำนึกตระหนักในบทบาทหน้าที่ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ตามหลักการ
และวิธีการของกิจการลูกเสืออีกด้วย ขอให้ทุกคนได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับ
ของกิจการลูกเสือ พร้อมทั้งพยายามฝึกหัดปฏิบัติตาม ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียรและ
ความเอาใจใส่ ให้ถึงพร้อมด้วยคุณความดีทุกด้านอย่างครบถ้วน แต่ละคนจะได้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และเป็นพลเมืองดีที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุข ความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป