วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –