วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาด้านต่าง ๆ ในงานกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ ๓๙ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทอดพระเนตรกิจกรรม ที่ได้รับรางวัล ฯ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๑๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินประจำปีราชสกุลสนิทวงศ์ ณ วัดโปรดสัตว์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลา งานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร