วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๘.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
– พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
– พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
เสร็จแล้ว ทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะที่เป็นกรรมการ
มหาเถรสมาคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ เจ้าหน้าที่กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา นิมนต์พระกรรมการมหาเถรสมาคมไปนั่งที่อาสน์สงฆ์กลางพระอุโบสถ
ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศกระแส
พระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช จากนั้น สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปประทับที่อาสน์สงฆ์ซึ่งปูลาดไว้ด้านหน้า สมเด็จพระวันรัต กล่าว “สงฺฆราชฏฺฐป
นานุโมทนา” สมเด็จพระธีรญาณมุนีนำสวด “โสอตฺถลทฺโธ” พระกรรมการมหาเถระสมาคมและพระสงฆ์
ในมณฑลพิธี สวดรับพร้อมกัน จบแล้ว สมเด็จพระสังฆราช เสด็จจากอาสน์สงฆ์กลางพระอุโบสถไปประทับ
ณ อาสนะ ซึ่งปูลาดไว้ข้างพระแท่นเศวตฉัตร หัวอาสน์สงฆ์สังคมณฑล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏแด่สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระสุพรรณบัฏ ถวายพระตราตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ถวายพัดยศ ไตรแพร เครื่องยศสมณศักดิ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายใบปวารณาแทนจตุปัจจัย
ไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะซึ่งนั่งอยู่ที่อาสน์สงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ในสังมณฑลถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก อธิบดีกรมการศาสนากราบทูลนำสมเด็จพระสังฆราชไปประทับที่อาสน์สงฆ์กลางพระอุโบสถ
เพื่อทรงรับเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราชทรงรับเครื่องสักการะ ทรงกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงรับเครื่องสักการะของบรรพชิตญวน และจีน แล้วเสด็จไปประทับรถยนต์
พระประเทียบ เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมาสน์ศิลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๘.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ อีเค ๔๑๘ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมาดากัสการ์และสาธารณรัฐมอริเชียส ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๗.๐๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุม
อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
/เวลา …..

– ๒ –

เวลา ๑๖.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นำ ผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้า รับประทาน
ถ้วยรางวัล ในโอกาสนี้ คณะกรรมการจัดงาน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
เวลา ๑๗.๒๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปประทานถ้วยรางวัล
การแข่งขันแบดมินตัน “ปรินเซสส์ สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ ๒๐๑๗” (Princess Sirivannavari Thailand Masters 2017) รอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงหล่อพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าทันใจ ณ วัดอนาลโยทิพยาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา