วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๖.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ
ครั้งที่ ๑๕ และการฉลองครบรอบที่ระลึก ๑๐๐ ปี อุดมศึกษาไทย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไป
ทรงเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมแชงกรี – ลา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๕๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรง
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และทรงยกสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระพุทธ
เพชรรัตนสุวัทนามัยมหามุนีชินสีห์วิสุทธิโสภาคย์ ณ พระอุโบสถวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เวลา ๑๑.๕๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ เสด็จไป
ทรงเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาภิรมย์ภักดี
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง