วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายไพโรจน์ ล่ำซำ
ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๑๗.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
ท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงศีล พระราชาคณะถวายศีล จบแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ พระพุทธคันธารราษฎร์
ทรงประพรมพืชต่าง ๆ ทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักร พระมหาราชครูพิธี
วิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์เจริญ พระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิมนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยา
แรกนา และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏัก ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิมผู้เป็น เทพีในการแรกนาขวัญ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญ พระพุทธมนต์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๘.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- นายไพบูลย์…

– ๒ –

– นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายซีดีเพลง ชุด “รวมเพลงพ่อของแผ่นดิน” และซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด “ในดวงใจนิรันดร์” โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐ ตามลำลับดังนี้
๑. นายสันติ เล็กสุขุม สาขามนุษยศาสตร์
๒. นางกุลวดี มกราภิรมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. นายปิยะสาร ประเสริฐธรรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์
๔. นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา สาขาแพทยศาสตร์
๕. นางฉวีวรรณ บุนนาค สาขาแพทยศาสตร์
๖. นางวันดี วราวิทย์ สาขาแพทยศาสตร์
๗. นายนิวัฒน์ มณีกาญจน์ สาขาแพทยศาสตร์
๘. นายนิพนธ์ ฉัตรทิพากร สาขาแพทยศาสตร์
๙. นายสมชัย ปทุมาสูตร สาขาแพทยศาสตร์
๑๐. นายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ สาขาเกษตรศาสตร์
๑๑. นายสุจินต์ จินายน สาขาเกษตรศาสตร์
๑๒. นายกีรติ บุญเจือ สาขาจริยศาสตร์
เวลา ๑๖.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพะเยาว์ ชัยมงคล ณ เมรุวัดดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปิดหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตร กับเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ แก่ผู้จบการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตร
หลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงละคร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า