วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร