วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในขั้นที่หนึ่ง ซึ่งอธิบายถึงการแบ่ง
พื้นที่ทำกินออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำ ที่ดิน และแรงงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์
ต่าง ๆ ในอนาคต ในวันนี้ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกคนถึงแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองและขั้นที่สาม
ต่อไป กล่าวคือ หลังจากที่เกษตรกรเข้าใจในหลักการ และได้ลงมือปฏิบัติขั้นที่หนึ่งจนสำเร็จผลแล้ว ก็เริ่ม
ปฏิบัติในขั้นที่สอง โดยให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการ
ด้านการผลิต เช่น การจัดหาพันธุ์พืช การเตรียมดิน การชลประทาน และดำเนินการด้านการตลาด เพื่อให้จำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม ตลอดจนศาสนาซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคน เมื่อดำเนินการผ่านขั้นที่สองแล้ว จึงพัฒนาไปสู่
ขั้นที่สามอันเป็นขั้นสูงสุด คือการติดต่อประสานงานเพื่อหาแหล่งทุนและแหล่งพลังงาน เพื่อช่วยในการลงทุน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสร้างความร่วมมือที่จะทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ที่กล่าวมานี้ ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพ ทำให้สามารถเลี้ยงตนเองได้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่จึงเป็นศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูพิมลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางบริหาร
จัดการที่ดินและน้ำ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างสัมฤทธิ์ผล การที่จะปฏิบัติตามแนว
พระราชดำริทฤษฎีใหม่ ขั้นที่สองและขั้นที่สาม ตามที่กล่าวในวันนี้ เกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยหลักวิชา

/ในสาขาต่าง ๆ…

– ๒ –

ในสาขาต่าง ๆ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การประสานงานกับแหล่งทุน และการบริหารจัดการสหกรณ์
ที่ตั้งขึ้น บัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน
ความเชี่ยวชาญทางการเกษตร ตลอดจนศาสตร์สำคัญหลายสาขาวิชา จึงควรจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ตามที่ศึกษาเล่าเรียนมาเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน โดยศึกษาแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ให้เข้าใจ
แล้วน้อมนำมาปรับใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต รวมทั้งนำไปเผยแพร่แก่เกษตรกรทั้งหลายให้ยิ่งกว้างขวาง
ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแก่งานด้านเกษตรกรรมของชาติสืบไป