วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์
มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๔๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ-
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ของสมาคมนักเรียนเก่าราชินี
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร