วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลเรือเอก ประภัทรเผ่า ปัณยาชีวะ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๕ ณ เมรุเหลวง
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางจิตตรา ประนิช ท.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม