วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๖.๓๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดหอ
“เกษตรพัฒนาคาร” ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เชิญผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานแก่คณะองคมนตรีไปทอดถวาย ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา