วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ณ วัดแก้วไพฑูรย์
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๓
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า เมื่อสองวันที่ผ่านมา ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตทุกคนเป็นกำลังสำคัญ
ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง จึงต้องประกอบอาชีพการงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความคิด จิตใจ เพราะประเทศ
ของเรายังต้องการบุคลากรที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองอีกมาก
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตว่า การจะพัฒนาประเทศให้สำเร็จผลที่แท้
และยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนทุกด้านเกี่ยวกับประเทศและประชาชน รวมทั้ง
การพิจารณาปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามเป็นจริง บัณฑิตทั้งหลายเมื่อจะออกไปทำงานสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศ จึงควรศึกษาทำความเข้าใจสภาพพื้นฐานและสถานการณ์ของประเทศให้ถ่องแท้ จะได้นำความรู้มาปฏิบัติปรับใช้ได้อย่างพอเหมาะพอดี ด้วยความคิดพิจารณาที่ถูกต้อง และด้วยใจเที่ยงตรงเป็นกลาง
มีประโยชน์ส่วนรวมเป็นเป้าหมาย ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” หากแต่ละคนประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เชื่อว่าประเทศของเราจะได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตรงจุด และมีความเจริญมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นได้อย่างแท้จริง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันเรือกอและ
เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
ณ บริเวณพลับพลาหาดนราทัศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส