วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๙.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
ณ พระบรมราชานุสรณ์ ฯ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร