วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี นายแพทย์วัชรี อุทัยเฉลิม
ป.ช.,ป. ม.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายวิกรม ชยางกูร ณ อยุธยา นาคหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้อุปสมบทในพรรษานี้ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
– นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานเทียนพรรษา เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๐.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปิดการประชุมวิชาการเสวนารู้ทันโรคตับ ตอน “ก้าวทันการรักษาโรคตับ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไป
มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ณ หอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย