วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายฟีลิป ครีแดลกา (Mr.Philippe Kridelka) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำประเทศไทย นายฟีลิป ครีแดลกา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสำนักพระราชวังราชอาณาจักร
เบลเยียมมาก่อน
– นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน (Ms. Evren Dagdelen Akgun) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกี
ประจำประเทศไทย นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต รองอธิบดีกรมนโยบาย
และแผน กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี
– นายมาเร็ก ลิบชีตซกี (Mr. Marek Libricky) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็ก
ประจำประเทศไทย นายมาเร็ก ลิบชีตซกี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก
– นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา (Mr. Hector Conde Almeida) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบา
ประจำประเทศไทย นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยงาน
ระหว่างประเทศและความร่วมมือ ทวิภาคี หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญกองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และรองอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
สาธารณรัฐคิวบา
– นายอัสเฟา ดิงกาโม (Mr. Asfaw Dingamo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี
สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย
/ก่อน…

– ๒ –

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย นายอัสเฟา ดิงกาโม เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐอินเดีย
– นายสโลโบดัน มารินโควิช (Mr.Slobodan Marinkovic) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่
กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียประจำประเทศไทย นายสโลโบดัน มารินโควิช เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซอร์เบีย
ประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
– นายเอมีร์ ฮัดจีคาดูนิช (Mr.Emir Hadzikadunic) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบอสเนีย
และเฮอร์เซโกวีนาประจำประเทศไทย นายเอมีร์ ฮัดจีคาดูนิช เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประจำมาเลเซีย
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ ฯ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “ร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร