วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร