วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเคป ฟาน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ (ดินถล่ม) ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนบ้านสว้า
อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน