วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ซึ่งประดิษฐานในบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
บูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ประดิษฐานบนพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ พระสงฆ์ ๓๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน
ถวายพรพระ จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ
ผู้เป็นประธานสงฆ์ แล้วประทับพระราชอาสน์ ณ ที่นั้น สำรับภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคน พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ที่เดิม
จากนั้น ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จนครบ ๓๐ รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่
เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรม ทรงศีล
พระพรหมเมธี ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระพรหมเมธี ถวายอนุโมทนาบนธรรมาสน์ พระสงฆ์ ๔ รูป รับอนุโมทนา
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร ๕ ไตร
พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ ๑๒ รูป ใน ๘๙ รูป
ที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์เที่ยวแรกสวดมาติกา จบแล้ว เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง ทรงทอดผ้าไตร ๑๒ ไตร
พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ ๗ เที่ยว
จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ลงจากบุษบกแว่นฟ้าบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล ไปประดิษฐานบนพระที่นั่งราเชนทรยาน ณ เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
พร้อมแล้วยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินตามพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อพระที่นั่งราเชนทรยานเทียบที่

/อัฒจันทร์ทิศตะวันออก …

– ๒ –

อัฒจันทร์ทิศตะวันออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ
ขึ้นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ไปประดิษฐานในพระวิมาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนบูชา
พระพุทธสัมพรรโณพาศ ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระบรมราชบุพการี แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญ
พระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เข้าที่ประดิษฐาน
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ แล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่อัฒจันทร์มุขหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์
พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จอยู่ ณ พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยพระราชยาน จากพระศรีรัตนเจดีย์ ไปออกประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อัญเชิญไปถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ รถยนต์พระที่นั่ง แล้วยาตราขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร โดยขบวนกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์ มี พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ตำแหน่งผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์ ทรงนำม้าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี
ไปตามถนนหน้าพระลาน ถนนสนามไชย ถนนกัลยาณไมตรี สะพานช้างโรงสี ถนนอัษฎางค์ เทียบเกยหน้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบ
พระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระอุโบสถ ไปประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ข้างพระพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ
และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ไปยังพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร

/ ลงในถ้ำศิลา …

– ๓ –

ลงในถ้ำศิลา แล้วทรงปิดฝาถ้ำศิลา และทรงเลื่อนเข้าสู่ที่บรรจุทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์
และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หน้าที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารอีกส่วนหนึ่ง
เข้าขบวนกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์ ออกจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ไปตามถนนอัษฎางค์ สะพานช้างโรงสี ถนนกัลยาณไมตรี ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง
ถนนพระสุเมรุ ไปเทียบหน้าประตูวัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารเข้าพระอุโบสถ
ไปประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ข้างพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป
สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร
ไปยังพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารลงในถ้ำศิลา แล้วทรงปิดฝาถ้ำศิลา และทรงเลื่อนเข้าสู่ที่บรรจุ
ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หน้าที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
ถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ