วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงนงเยาว์ โชติพานิช ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,จ.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติ “กัณฑ์กุมาร” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี
ณ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร