วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๘.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ทรงรับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น (Their Majesties Emperor Akihito and Empress Michiko of Japan) ในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศไทย เป็นการ ส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ปัจจุบันมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เป็นพระราชโอรส พระองค์แรกในสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีโคจุน ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จ พระจักรพรรดินีมิชิโกะ เมื่อปี ๒๕๐๒ มีพระราชโอรสกับพระราชธิดา รวม ๓ พระองค์ เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อปี ๒๕๓๒ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ทรงเป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้าจืดทรงเป็นสมาชิก สมาคมนักวิจัยพันธุ์ปลาแห่งญี่ปุ่น และสมาชิกสมาคมการศึกษาวิจัย ด้านชีววิทยานานาชาติหลายแห่ง
ขณะที่สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นทรงดารงพระราชอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จ พระราชดาเนินเยือนและแวะผ่านประเทศไทย รวม ๖ ครั้ง ในปี ๒๕๐๓, ๒๕๐๗, ๒๕๑๔, ๒๕๑๙, ๒๕๒๔ และ ๒๕๒๖ ทั้งนี้ ในการเสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (State Visit) เมื่อปี ๒๕๐๗ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาทิลาเปียนิโลติกา (Tilapia Nilotica) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาทดลองเลี้ยงปลาดังกล่าว ไว้ที่สวนจิตรลดา เมื่อทรงพบว่าปลาชนิดนี้เลี้ยงง่าย โตเร็ว แพร่พันธุ์ง่าย มีรสชาติดี จึงพระราชทานชื่อพันธุ์ปลาว่า “ปลานิล” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงเพาะพันธุ์แจกจ่ายแก่ราษฎร ส่งเสริมให้ นาไปเพาะเลี้ยง เพื่อสร้างรายได้อย่างแพร่หลาย จนเป็นปลาน้าจืดที่สาคัญทางเศรษฐกิจของไทย
ภายหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ได้เสด็จพระราชดาเนินเยือน ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรก ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๓๔ และเสด็จพระราชดาเนิน ทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในการเสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์ ในครั้งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ได้เสด็จพระราชดาเนินมาเพื่อทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๖.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
/ เวลา ๑๗.๔๔ น. …
-๒-
เวลา ๑๗.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดย
รถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน
จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตาหนักธงน้อย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ ๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง