วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ ที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายดอกดิน กัญญามาลย์ จ.ภ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร