วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๒๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเป็น
ประธานในพิธีสมโภชพระพุทธรูป พระชัยหลังช้าง ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวาย “พระพุทธศรีสัพพัญญู”
และประทานทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กับประทานผ้าห่มกันหนาว
แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย