วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๗๕ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนิน
เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและ
เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล