วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน
ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๑๗.๔๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการ
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย ต่อจากนั้น
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชีมอน โรเดด (Mr. Simon Roded) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
– ดาโต๊ะนาซีระห์ บินตี ฮุสซัยน์ (Dato’ Nazirah binti Hussain) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
– พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
– นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

/ศาสตราจารย์บัณฑิต ….

– ๒ –

– ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ร่วมงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ บริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา
และรองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบพระบาทเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับพระราชทานพระราโชบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนจิตรลดา และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา