วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร