วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงการก่อตั้งทุนการศึกษาสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ ระหว่าง เดม แซลลี เดวิด (Dame Sally David) และเซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ (Sir Gregory Paul Winter) ผู้แทนทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ กับศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ ผู้แทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในโอกาสนี้ พระราชทานเงินแก่ผู้แทนทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ ด้วย
เวลา ๒๒.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งรัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค จากนั้น จะทรงร่วมงานสายใยความสัมพันธ์ไทย – เยอรมนี ในมิติรัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค ณ หอประชุมคูร์ซาลบาดคันน์สตัทท์ เมืองชตุทการ์ท
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ ในเมืองโลซาน เมืองซียง และนครซูริก อาทิ สวนและพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์รัฐโว วิทยาลัยการเกษตรรัฐวาเล วิทยาเขตชาโตเนิฟ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซูริก นอกจากนี้ จะทรงเป็นองค์ประธานในพิธีประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทย สวนสาธารณะเดอน็องตู เมืองโลซาน
เวลา ๐๗.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ อาคารกิจกรรมโรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๑.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
/เวลา ๑๔.๒๒ น. …

– ๒ –

เวลา ๑๔.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน
พระราชทานศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.๑, ภ.ป.ร.๓, ร.จ.ท. ณ ศาลาบัณณรศภาค
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร