วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒
ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน