วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ทุกคนเมื่อผ่านการศึกษาอบรมแล้วตามหลักสูตร ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ก็คงมีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่
ในกองทัพ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น มีข้อที่ควรคำนึงหลายอย่าง
อย่างหนึ่งคือ หลักวิชา ซึ่งแต่ละคนจะต้องรู้จักนำมาปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งหมั่นฝึกศึกษาเพิ่มเติม
ให้ยิ่งสูงขึ้นและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอ อย่างหนึ่งคือ วินัย ซึ่งแต่ละคนจะต้องดำรงไว้อย่างเคร่งครัดแน่วแน่
ในฐานะที่เป็นทหาร อีกอย่างหนึ่งคือ ศีลธรรม ซึ่งแต่ละคนจะต้องยึดมั่น เป็นเครื่องกำกับประคับประคองกาย
วาจา ใจ ให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง ถ้าทุกคนตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ ในกรอบขอบเขตของหลักวิชา วินัย
และศีลธรรม ให้ครบถ้วน ก็เชื่อว่าจะมีความสำเร็จในภารกิจ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้
สมดังที่ตั้งใจมุ่งหมาย
เวลา ๐๙.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี