วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๘.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ แล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ พระราชทานพระบรม ราชวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการผู้อานวยการกองพระราชพิธี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส สาหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้น พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงถือเทียนนั้นไว้ เจ้าพนักงานศุภรัต นาโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ สาหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดาเนินเวียนเทียนประทักษิณ พระอุโบสถ พระราชวงศ์ และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้น เสร็จแล้ว ทรงนาสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย จบแล้ว ทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงพระดาเนิน เลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ ๓ รอบ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา พระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้า ภาษีเจริญ ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้า ภาษีเจริญ ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง “วิสาขบูชากถา” จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา และทรงประเคนสบงถวาย พระสงฆ์ ๔ รูป ที่สวดรับอนุโมทนา พระสงฆ์ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของ ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว