วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๑๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๐๗.๓๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เที่ยวบินพิเศษที่
อาร์ทีเอเอฟ ๒๔๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดการประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเคนเนท เอ๋อร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ นอกจากนี้ จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยภริยา และนายเตียว ชี เฮียน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระกระยาหารกลางวันด้วย

เวลา ๑๑.๒๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ที่นั้น นายชุตินทร  คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

เวลา ๑๔.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้

นายชอย ชิง คว็อก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา นำ

คณะนักวิจัยของสถาบัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสถาบัน

และการดำเนินการในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ระบาด จากนั้น นายเทอเรนซ์ ชอง รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย กราบบังคมทูลรายงานเรื่อง การค้นพบและกอบกู้ซากเรือสำเภาจีนในน่านน้ำ

ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ต่อจากนั้น คณะนักวิจัยของสถาบัน ฯ กราบบังคมทูลรายงานในหัวข้อต่าง ๆ ตามลำดับ

เวลา ๑๗.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านนางฉั่ว ซิ่ว ซาน อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์

ประจำประเทศไทย ในการนี้ นางฉั่ว ซิ่ว ซาน และคู่สมรส ถวายพระกระยาหารค่ำ สมควรแก่เวลา

จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี  เชิญสัญญาบัตร  พัดยศ  และผ้าไตร  ไปถวายแด่
พระศรีวชิรเมธี  พระศรีวชิราจารย์  และพระศรีวชิรบัณฑิต  ณ  วัดโมลีโลกยาราม  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร