วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๑๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๐๗.๓๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากวังสระปทุม  ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง  เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดการประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเคนเนท เอ๋อร์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ นอกจากนี้ จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์
พร้อมด้วยภริยา และนายเตียว ชี เฮียน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารกลางวันด้วย
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี  เชิญสัญญาบัตร  พัดยศ  และผ้าไตร  ไปถวายแด่
พระศรีวชิรเมธี  พระศรีวชิราจารย์  และพระศรีวชิรบัณฑิต  ณ  วัดโมลีโลกยาราม  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร