วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๘.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทอดพระเนตรนิทรรศการ
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก
พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก (๑) พลโท มานะพล เล็กสกุล ผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
พร้อมข้าราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น
เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว
พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก (๑) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายสูจิบัตรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลโท มานะพล เล็กสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์
และความเป็นมาโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
ถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณและอดีตผู้บังคับบัญชา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย
ในแผ่นศิลา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จขึ้นชั้น ๑๙ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กับทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เป็นอาคารสูง ๑๙ ชั้น ใช้สำหรับรองรับการบริการทางการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินภายในอาคาร
ประกอบด้วยบริการห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) หอผู้ป่วยทั้งพิเศษรวมและพิเศษเดี่ยว
ห้องรังสีวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่สำคัญ ๔ ศูนย์ ได้แก่

/ศูนย์อุบัติเหตุ…

 

 

– ๒ –

ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์เวชศาสตร์ทหาร ศูนย์หลอดเลือดสมอง และศูนย์ส่องกล้อง
ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อให้บริการในการตรวจรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ “ยุวสิริธำรง”
และทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี