วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ท.จ.ว.,ท.ม.,ต.ช.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท สมชาย กาญจนมณี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้าสงกรานต์พระราชทานไปถวาย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้าสงกรานต์ ไปพระราชทาน หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ วังที่ประทับ เลขที่ ๒๗ ถนนประมวล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้าสงกรานต์ ไปพระราชทาน พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ณ วังที่ประทับ เลขที่ ๑๑ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน ๗ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พันตารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้าสงกรานต์ ไปพระราชทาน หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ณ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ สุขุมวิท ซอย ๓ อาคาร บี ห้อง ๑๐๑๓ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร