วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา ม.ว.ม.,ป.ช.,ต.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๑