วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๑๘  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๒๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากวังสระปทุม  ไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ ศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.  ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เขตบางเขน  กรุงเทพมหาคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๐๙.๑๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์  ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ  กระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหาคร

อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายศุภชัย  ภู่งาม  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ  พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์  น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ  พระที่นั่งทรงธรรม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร