วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันสวรรคตครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๕ และพระพุทธรูป
ประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวง
ในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ
ทองคำลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่น
นพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง
และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดรองที่ระลึก
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา
๑๑ รูป แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์
พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระอัฐิทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์
ทรงศีล สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตรและย่ามที่ระลึก ฯ พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์
และถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
ถวายพระพรลา เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงกราบ
พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๕ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา และทรงกราบ
ถวายบังคมพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖
และรัชกาลที่ ๗ ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอังพรสถาน พระราชวังดุสิต