วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๒๐  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้ เวลา ๑๘.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานบริษัท ฯ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล

ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายชลณัฐ

ญาณารณพ กรรมการบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ต่อจากนั้น นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน

ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กองทหารเกียรติยศ สำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี                  ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นลานพระบรม               ราชานุสาวรีย์ ฯ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึกที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ จากนั้น ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัย
ไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางจันทนิดา  สาริกะภูติ ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน เอสซีจี กราบบังคมทูลเบิก
ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกานต์  ตระกูลฮุน กรรมการบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสร็จแล้ว นายพสุ  เดชะรินทร์ กรรมการบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก

แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน

ไปยังห้องโถง อาคารเอสซีจี ๑๐๐ ปี ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทอดพระเนตรวีดิทัศน์พระราชญาณทัศน์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

/ ในการก่อตั้ง …

 

– ๒ –

 

ในการก่อตั้งเอสซีจี “จากพระราชญาณทัศน์ สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต” นิทรรศการนวัตกรรมสินค้า บริการ

โซลูชั่นของธุรกิจในเครือ ฯ ประกอบด้วย ธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  เอสซีจีเคมิคอลส์  เอสซีจีแพคเกจจิ้ง

ธุรกิจร่วมทุน (คูโบต้า)  กิจกรรมเพื่อสังคม และห้องแสดงสินค้าชุมชน แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง

ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ

รถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ก่อตั้ง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัดสินใช้ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๕๖ เพื่อให้ประเทศไทยผลิตปูนซีเมนต์ใช้เอง ลดการพึ่งพา การนำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้เจริญก้าวหน้า

เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ในนามบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี

เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตเวที และเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระราชปณิธาน

ในการพัฒนาประเทศ บริษัท ฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม

และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์

บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ พร้อมทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์

ประดิษฐาน ณ บริเวณลานกลางอาคารสำนักงานใหญ่ทั้ง ๓ อาคารของเอสซีจี พร้อมทั้งอัญเชิญ

ตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รูป “พระวชิระ”

มาประดิษฐานบริเวณกึ่งกลางสะพานทางเดินสู่พระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายยศ  เอื้อชูเกียรติ ป.ช.,ป.ม.,ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร