วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                               พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์  ที่  ๒๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๗.๓๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำ คณะข้าราชการ และเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดยะลา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผล
ทางการเกษตรและของดีเมืองยะลา
เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  ณ หอประชุมสิริวรปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม