วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2567

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๓.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “อมฤตพิทยา : ๕๐ ปี แห่งการก่อตั้ง
สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ (สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต)” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลเอก ยุทธนา แย้มพันธุ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร