วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๓ ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า
ผู้รับราชการเป็นตำรวจ ได้ชื่อว่า เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือทำหน้าที่พิทักษ์รักษาสันติสุขของประชาราษฎร์ การจะทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้ว แต่ละคนยังต้องตั้งตนอยู่ในความสุจริต
ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ และในการดำเนินชีวิต อันเป็นปรกติประจำวันด้วย ความสุจริตนั้น มี ๓ ส่วนด้วยกัน
คือการประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่ง คำพูดจาปราศรัยส่วนหนึ่ง และความคิดจิตใจอีกส่วนหนึ่ง ถ้าทุกคนสามารถสำรวมระวังการกระทำ คำพูด และความคิดของตน ให้ถูกต้องเป็นสุจริตอยู่เสมอ ก็จะเกื้อกูลการปฏิบัติภารกิจทุกอย่าง ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมทุกเมื่อ ส่งผลให้ประชาราษฎรมีความสงบสุขปลอดภัย และชาติบ้านเมืองก็จะมีความผาสุกมั่นคงได้อย่างแท้จริง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงพวงรัตน์
วิเวกานนท์ ป.ช.,ป.ม.,ต.จ.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร