วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์ ที่  ๒๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ดังนี้

–  หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม  ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวาย
เป็นพุทธบูชา  ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

–  พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม  ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวาย

เป็นพุทธบูชา  ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

–  พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวาย

เป็นพุทธบูชา  ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

–  พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์  ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวาย

เป็นพุทธบูชา  ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร