วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลาดับดังนี้
– นายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย (Mr. Bernardo Córdova Tello) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม แห่งสหรัฐเม็กซิโกประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจาประเทศไทย นายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจาสาธารณรัฐตุรกี มาก่อน
– นายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี (Mr. Mohammad Husain Alfaiakawi) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจาประเทศไทย นายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งรัฐคูเวตประจาสาธารณรัฐกานามาก่อน – นายคาซูยะ นาชิดะ (Mr. NASHIDA Kazuya) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจาประเทศไทย นายคาซูยะ นาชิดะ เคยดารงตาแหน่งเป็นผู้อานวยการใหญ่สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น มาก่อน – นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (Mr. Michael George DeSombre) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม แห่งสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร เคยดารงตาแหน่งเป็นทนายความหุ้นส่วน บริษัท ซูลลิเวน แอนด์ ครอมเวลล์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
– นางซาราห์ เทย์เลอร์ (Mrs. Sarah Taylor) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งแคนาดา ประจาประเทศไทย
/ก่อนที่จะมา…
– ๒ –
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งแคนาดาประจาประเทศไทย นางซาราห์ เทย์เลอร์ เคยดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียเหนือและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศแคนาดา มาก่อน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าเลิศธรรมนิมิต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี