วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๖.๕๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมงานวันครบ ๑๐๖ ปี
แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารสรรพศาสตร์วิจัยด้วย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๗.๓๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พันโท เสนาะ  หลวงสุนทร ต.ช.,ต.ม.,จ.ภ.  ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา  ๐๗.๓๐  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์
พระราชทาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์
อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา  คลินิกอบอุ่นมหาชัย  และสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา  ที่ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน
พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ
กับโรคระบบทางเดินหายใจ จากนั้น ทอดพระเนตรการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง และนักศึกษา
ด้านสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ถูกต้อง เป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นกำลังสำคัญถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้ามีระยะฟักตัวแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถูกกัด โดยอาจใช้เวลามากกว่า ๖ เดือน ทำให้ผู้ถูกกัดละเลยไม่เข้ารับการรักษาหลังสัมผัสโรค
เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น เมื่อถูกสุนัขกัดควรรีบล้างแผล ใส่ยา กักขังสัตว์ และไปพบแพทย์โดยเร็ว ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เฝ้า รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ จากนั้น ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข
ของประชาชน และพระราชทานป้ายคล้องคอสุนัข ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ฯ” เป็นที่ระลึก และทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำหมัน
ให้สุนัข ซึ่งการทำหมันถือเป็นการคุมกำเนิดถาวรที่สามารถควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ได้ดีที่สุด เป็นการลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในสัตว์เพศเมีย และลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งอัณฑะ ในสัตว์เพศผู้ ลดพฤติกรรมก้าวร้าว และช่วยให้สัตว์มีอายุยืน ซึ่งการเสด็จมาทรงงานทางสัตวแพทย์ครั้งนี้

/ เป็นส่วนหนึ่ง …

– ๒ –

เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำคัญ ในการดูแลและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี ๒๕๗๓  โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ ฯ เมื่อปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบันจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลงเป็นจำนวนมาก