วันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๙.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกร่าง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร