วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๑
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส และผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ไปเยี่ยมชมโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการเกษตร ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการ ฯ โดยรอบ ซึ่งโครงการแห่งนี้ดำเนินงานขยายผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน เน้นการดำเนินงานที่เรียบง่าย ประหยัด และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้สามารถทำการเกษตรได้ในรูปแบบผสมผสาน ส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมชมสวนนานาพฤกษสมุนไพร ที่แบ่งเป็นกลุ่มพืชสมุนไพรต่าง ๆ อาทิ กลุ่มบำรุงหัวใจ กลุ่มไม้ย้อมสี กลุ่มพืชพิษ กลุ่มฆ่าแมลง โดยมีคิวอาร์โค้ดที่สามารถค้นหารายละเอียดพืชแต่ละชนิดได้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทำลูกประคบ ยาหม่องสมุนไพร สเปรย์ไล่ยุง ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “ภัทรพัฒน์” อีกทั้งมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เป็นอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส
และผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ไปเยี่ยมชมโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๘ เพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหา
เรื่องพลังงาน จึงมีพระราชดำริให้นำปาล์มน้ำมันแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะแรกได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจรขึ้น เพื่อศึกษา
วิจัย และพัฒนา รวมถึงเป็นต้นแบบให้ชุมชนนำไปปรับใช้ให้เกิดการพึ่งพาตนเองในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน

/ปัจจุบัน …
– ๒ –

ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบ ๒ ชนิด คือ น้ำมันพืชใช้แล้วที่ได้รับบริจาคจากโรงแรมในอำเภอหัวหิน และน้ำมันปาล์มดิบที่สกัดจากผลปาล์มทะลาย ซึ่งปลูกในพื้นที่โครงการ ฯ จำนวน ๒๕๐ ไร่ มีกำลังการผลิตไบโอดีเซล ๔๐๐ ลิตรต่อวัน เพื่อนำไปใช้ภายในโครงการแห่งนี้ รวมถึงโครงการอื่น ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการ ฯ ซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปในรูปแบบขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) มี ๔ กิจกรรม คือ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มดิบ การแปรรูปพืชสมุนไพรน้ำมันหอมระเหย การผลิตอาหารสัตว์ และ
การแปรรูปอาหาร เช่น สบู่น้ำมันปาล์มสด น้ำยาล้างจานกลิ่นตะไคร้หอมและยูคาลิปตัส สเปรย์ปรับอากาศ น้ำมันนวด น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนจากเนื้อมะพร้าวคั่วที่ปลูกในโครงการ ฯ โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มแดง
ที่เป็นส่วนผสมของซอสผัดไทยและน้ำพริกปลาแห้ง รวมถึงนำวัตถุดิบที่เหลือมาผลิตเป็นอาหารสัตว์สูตรต่าง ๆ นอกจากนี้มีการสาธิตการหีบสกัดน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน และการทำช็อกโกแลตด้วยเครื่องโม่ ซึ่งโครงการ ฯ
ปลูกต้นโกโก้มากกว่า ๔๐๐ ต้น สามารถนำไปสกัดเป็นโกโก้บัตเตอร์และผงโกโก้ เพื่อแปรรูปเป็นช็อกโกแลต เครื่องดื่ม และเบเกอรี อีกทั้งเปลือก ผล ก้าน กิ่ง และใบของต้นโกโก้ยังสามารถนำไปเป็นอาหารแพะ เพื่อช่วยลดต้นทุนการซื้ออาหารสัตว์ได้ โอกาสนี้ ทรงปรุงช็อกโกแลต พระราชทานแก่คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เสร็จแล้ว ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการ ฯ โดยรอบ
ปัจจุบันโครงการ ฯ ดำเนินกิจกรรม ๒ ส่วน คือ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตไบโอดีเซล และภาคการเกษตร
มีแปลงปลูกพืช ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะรุม โกโก้ พืชน้ำมันหอมระเหย และงานปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงแพะ ไก่ และปลา สำหรับแผนงานระยะต่อไป คือ นำน้ำมันปาล์มดิบแปรรูปเป็นน้ำมันบริโภค เพื่อต่อยอดกระบวนการผลิต
ให้ครบวงจร ขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต