วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๓๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๖.๔๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และวัดสุทัศนเทพวราราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดโสมนัสวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่
บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เสร็จแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร
ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตร และเทียนปาฏิโมกข์
แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ แล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม

เวลา  ๑๗.๓๓  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
และทรงยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธศรีศากยมุนี ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดสุทัศนเทพวราราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระวิหารหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่กำพูพระนพปฎล
มหาเศวตฉัตร ทรงถือสายสูตรยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธศรีศากยมุนี พระประธานพระวิหารหลวง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์  แตร ดุริยางค์  จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนี และภาพพระสุนทรีวาณี
แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงกราบ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า
ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาส์นสงฆ์  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชฏฐ
พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทาน
เจ้าพนักงานภูษามาลา เสร็จแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน

 

/ ทรงประเคนผ้าไตร…

-๒-

 

ทรงประเคนผ้าไตร และเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ แล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์
ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๕.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
เสด็จไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ” ระดับประเทศ และทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ”
กับนิทรรศการเส้นใยไหมที่ใช้ทอผ้า พร้อมสาธิตกระบวนการผลิตเส้นใยไหม ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร