วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๕  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๑๑  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดปากน้ำ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์  นายอินทพร  จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการวัดปากน้ำ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานประวัติและความเป็นมาในการจัดสร้าง “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรัณฑ์
แล้วทรงบรรจุพระกรัณฑ์ลงในพระเจดีย์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานในบุษบกหน้าองค์ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์
แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณหน้าองค์ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล”
ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
ทรงกราบ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน
ในการสร้าง “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย
และพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา สำหรับเชิญไปประดิษฐานภายในฐาน “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ชั้นที่ ๑ เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ในโอกาสนี้ พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
ถวายพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” (จำลอง) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กับถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ

“พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม สร้างด้วยโลหะเนื้อทองแดง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ เมตร สูง ๕๗ เมตร พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง  วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ คณะสงฆ์วัดปากน้ำ และคณะศิษยานุศิษย์ มีดำริก่อสร้างขึ้น โดยถือคติแห่งปฏิภาคนิมิต ที่ พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รูปที่ ๗ ได้อรรถาธิบายไว้ในวิธีการเจริญพุทธวิปัสสนากัมมัฏฐาน และถวายพระนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” เริ่มก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อจรรโลง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเชิดชูประติมากรรมการสร้างพระพุทธรูปอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

/วัดปากน้ำ …

– ๒ –

 

วัดปากน้ำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ตั้งอยู่
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ริมคลองหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม ก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดหน้าวัดอรุณราชวราราม และกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน ต่อมาในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค
ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดปากน้ำ และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากพระมหากษัตริย์ไทยมาโดยตลอด
อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายทุกปีอย่างต่อเนื่อง

เวลา  ๑๘.๒๓  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา
(Mr. Héctor Conde Almeida) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในโอกาสนี้ นางเทลมา อาลินา ปิกันส์ เอสนาร์ด (Mrs. Thelma Alina Picans Esnard)
ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๗.๑๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุทิน  พงศ์พานิช
ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร