วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๓.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ บ้านอุทัย ๙๐๕ อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี