วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสงัด จันทร์แช่มช้อย ป.ช.,ป.ม.
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงเบิกเนตรพระพุทธอทิตยนาถศาสดามหาสำเร็จทันใจ และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย “กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต” ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย