วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2567

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๙ เสด็จพระราชดาเนินเยือน สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗
ในการเสด็จพระราชดาเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ๒๐๒๔ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โอกาสนี้ จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเฮ้ง ซวี เคต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประสานงานนโยบายเศรษฐกิจ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และนายลอว์เรนซ์ หว่อง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทั้งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตียว ชี เฮน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และถวายพระกระยาหารกลางวัน นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสถานที่สาคัญ อาทิ สถาบันริพับบลิกพอลิเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์ และพิพิธภัณฑ์ อารยธรรมเอเชีย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ นา คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลาดับดังนี้
– นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เฝ้า ถวายเงินสนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิ ฯ
– ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้า ถวายทุนการศึกษา เพื่อมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ สาหรับพระราชทานแก่นิสิตในระดับปริญญาเอก
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ นา นิสิต นักศึกษา เฝ้า รับพระราชทาน “ทุนรางวัลเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์”
– นายกิติคุณ วรสรธร นิสิตในระดับปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้า รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
– นางสาวดลพร เกษมโกศลศีล และนายธามรงค์ รัตนแป้น ผู้ได้รับพระราชทานทุนและ ผู้สาเร็จการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะขั้นสูง ด้านการปักพัสตราภรณ์ ณ สถาบันมาซอง เลอชาจ (Maison Lesage) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เฝ้า ถวายรายงานผลการฝึกอบรม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นา คณะผู้บริหารอธิการบดีมหาวิทยาลัย และนิสิต นักศึกษา เฝ้า รับพระราชทานทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา