วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ขอให้บัณฑิต นาวิชาความรู้ที่เรียนมานั้น นาไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อตนเองและส่วนรวม โดยใช้สติปัญญา ตลอดจนเมตตาธรรม และความตั้งใจที่ดี เพื่อนาไปสู่ความเจริญของประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนตนเองได้ต่อไป
เวลา ๑๘.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัย พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลาดับดังนี้
– นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ
นาผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ที่มาดารงตาแหน่งใหม่ และครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ มาเป็นเวลา ๑๐ ปี เฝ้า รับประทานเครื่องหมายที่ระลึก กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เฝ้า รับประทานเหรียญกระดานชนวน และกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณ กับถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระโอวาท ความว่า
ผู้ที่ได้เล่าเรียนมาจนสาเร็จ มีวิชาความรู้ โดยทั่วไปก็เรียกกันว่าเป็นผู้มีการศึกษา แต่การที่คนเรา จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีการศึกษาดีที่แท้จริงนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ดีแล้ว ยังต้องมีความประพฤติ ปฏิบัติที่ดีด้วย กล่าวคือ มีมารยาทดี มีสัมมาคารวะ มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย และรู้กาลเทศะ นักเรียนทุกคนจึงควรตั้งใจพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดี พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความรู้กว้างขวางเพิ่มพูน ยิ่ง ๆ ขึ้น ให้สมกับที่เป็นผู้มีการศึกษาดี ถ้าทาได้ ไม่ว่าแต่ละคนจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป หรือประกอบอาชีพการงานใดก็ตาม ย่อมได้รับความสาเร็จและความเจริญก้าวหน้า สามารถเป็นหลัก และเป็นกาลังสาคัญในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ส่วนรวมได้อย่างแน่นอน
– นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นา นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ เฝ้า รับประทานถ้วยรางวัล ต่อจากนั้น
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้บริหาร เฝ้า ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์